Rejestr CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr prowadzony przez Ministra Finansów, który zawiera informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotów gospodarczych. Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad danym podmiotem gospodarczym.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z tą definicją, beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna, która jest właścicielem co najmniej 25% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej lub spółce komandytowo-akcyjnej, a także osoba fizyczna, która jest uprawniona do powoływania, lub odwoływania członków organów zarządzających albo nadzorczych tej spółki,
 • osoba fizyczna, która jest uprawniona do powoływania lub odwoływania członków zarządu, lub rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • osoba fizyczna, która jest uprawniona do reprezentacji spółki w stosunkach zewnętrznych,
 • osoba fizyczna, która faktycznie sprawuje kontrolę nad spółką, w szczególności poprzez posiadane uprawnienia,
 • osoba fizyczna, która jest beneficjentem trustu, jeżeli trust jest właścicielem co najmniej 25% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej lub spółce komandytowo-akcyjnej, a także osoba fizyczna, która jest uprawniona do powoływania lub odwoływania członków organów zarządzających albo nadzorczych tej spółki,
 • osoba fizyczna, która jest beneficjentem innej osoby prawnej, jeżeli ta osoba prawna jest właścicielem co najmniej 25% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, lub spółce komandytowo-akcyjnej, a także osoba fizyczna, która jest uprawniona do powoływania lub odwoływania członków organów zarządzających albo nadzorczych tej spółki.

Kto musi się zgłosić do CRBR?

Obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR mają następujące podmioty gospodarcze:

 • spółki kapitałowe, w tym spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne i spółki komandytowe,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • spółdzielnie,
 • instytucje charytatywne,
 • fundacje non-profit,
 • osoby prawne, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale które są zobowiązane do prowadzenia rachunków bankowych.

Jakie informacje należy zgłosić do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR powinno zawierać następujące informacje o beneficjencie rzeczywistym:

 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL lub numer NIP,
 • rodzaj i wysokość udziału w podmiocie gospodarczym.

Kiedy należy zgłosić się do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wpisu podmiotu gospodarczego do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku zmiany danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego, zgłoszenie należy dokonać w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

Jak zgłosić się do CRBR?

Zgłoszenie do rejestru CRBR można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Finansów. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Sankcje za brak zgłoszenia do CRBR

Za brak zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR grozi kara pieniężna w wysokości do 100 000 zł.

Dlaczego rejestr CRBR ma tak duże znaczenie?

Rejestr CRBR jest ważnym narzędziem w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zgłoszenie do CRBR jest obowiązkiem wszystkich podmiotów gospodarczych, które sprawują kontrolę nad innymi podmiotami gospodarczymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here