Aby pracownik mógł zacząć wykonywać swoje obowiązki na nowym stanowisku, musi zdobyć odpowiednie przygotowanie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w dziedzinie BHP. Bez niego pracownik nie może podjąć zgodnie z prawem swoich obowiązków. Szkolenie może być prowadzone przez pracodawcę albo też na jego zlecenie przez zewnętrzne jednostki specjalizujące się w bezpieczeństwie i higienie pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na dwie kategorie:

  • szkolenia wstępne BHP – przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska pracy
  • szkolenia okresowe BHP – przeprowadzane po wyznaczonym czasie w celu aktualizacji oraz uzupełnienia informacji 

Czy jednak każde szkolenie BHP to kurs? Często te dwa terminy używane są zamiennie, jednak w przepisach prawa są one pojmowane inaczej. Zatem, czym dokładnie jest szkolenie BHP, a czym kurs BHP?

Kurs w ramach szkolenia

Termin szkolenie jest przede wszystkim szerszy i obejmuje on zarówno proces przygotowania wstępnego, jak i okresowego. Szkolenie może być przy tym prowadzone w różnych formach.

W przypadku wstępnego przygotowania mówimy o tak zwanym instruktażu ogólnym ze specjalistą z dziedziny BHP oraz instruktażu stanowiskowym odbywającym się na stanowisku pracy.

Czym jest kurs BHP?

Z kolei szkolenia okresowe mogą być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. W przepisach znajdziemy informację, że przez kurs rozumie się szkolenie trwające nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych, składające się z zajęć teoretycznych i praktycznych, pozwalających na uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zatem kurs jest jedną z form prowadzenia szkolenia BHP okresowego – dla pracowników, którzy są już zatrudnieni na danym stanowisku pracy. Sam termin „szkolenie” jest przy tym szerszy i odnosi się ogólnie do przeszkolenia pracowników w zakresie BHP. W potocznym języku terminy kursu oraz szkolenia stosowane są jednak zamiennie – rozróżnienie stosują głównie specjaliści w dziedzinie BHP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here